สถานที่ปรินิพพาน

 

เมืองกุสินารา

       กุสินาราจัดเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 4 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลมถากัวร์ อำเภอกุสินคร หรือกาเซีย หรือกาสยา ในเขตจังหวัดเทวริยา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย
สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน มีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่า มาถากุนวะระกาโกฎ (Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึ่งแปลว่า ตำบลเจ้าชายสิ้นชีพ
    ความสำคัญของเมืองกุสินารา
1. เป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าในอดีตพระนามว่า "พระผุลสสัมมาสัมพุทธเจ้า"
2. เป็นมหานครที่พระพุทธองค์เคยประทับนามว่า "กุสาวดี" เมื่อครั้งเสวยชาติ พระนามว่า "มหาสทิสสนจักพรรดราช
3. เป็นที่บำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ (อดีตชาติของพระองค์) เคยมาสวรรคตที่เมืองนี้แล้ว 7 ครั้ง
4. เป็นพระนครที่พระพุทธองค์เสด็จมาตรัสพระธรรมเทศนา มีพระสูตรสำคัญที่นี่หลายสูตร
5. เป็นสังเวชนียสถานที่สำคัญยิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้ผู้ศรัทธาเลื่อมใส่ได้กราบไหว้
6. เป็นพุทธสถานที่พระพุทธองค์เทศนาปัจฉิมโอวาทประกาศ สุดยอดของพระธรรมคำสอนคือ "ความไม่ประมาท"
7. เป็นพระนครที่ทรงไว้พระทัย ทรงโปรดเลือกจาก 6 เมืองให้กุสินาราเป็นสถานที่เสด็จปรินิพพาน
8. เป็นที่ตั้งพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน มีมหาชน เทวดาและพรหมมาประชุมมากที่สุด
9. เป็นที่ปรารภถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา หลังพุทธปรินิพพาน 7 วัน (ต้นกำเนิดสังคายนา)
10. เป็นที่ประดิษฐานของพระมหาเจดีย์บรรจุพระราชบรมสารีริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 ใน 4 พระนคร
11. เป็นสถานที่แจกพระบรมสาริริกธาตุ ของพระพุทธเจ้าให้กระจายทั่วโลก
12. เป็นที่ชุมนุมของพระราชา และพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมทรงอำนาจบารมี ร่วมบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระพุทธองค์
13. เป็นสถานที่รองรับหมู่พระอรหันต์สาวก ของพระผู้มีพระภาคครั้งใหญ่ที่สุด
14. เป็นสถานที่รวบรวมพระบรมสาธิริกธาตุ ครบสมบูรณ์ที่สุด
15. เป็นพุทธสถาน ที่พระพุทธองค์ทรงประทานการบวชให้ปัจฉิมสาวกคือสาวกองค์สุดท้าย ก่อนพุทธปรินิพพาน
Visitors: 30,476