ประมวลภาพกิจกรรม

#พิธีปิดหลักสูตรกุสินาราศึกษา

 

 

       วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ท่านเจ้าคุณพระวิเทศวชิรญาณ วิ.
(สมพงศ์ ญาณธีโร ดร.)
       รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร “กุสินาราศึกษา” มอบรางวัลแก่ผู้เข้าเรียน และมอบของที่ระลึกให้ครูผู้สอน โดยมีพระครูปลัดมุนีวรวัฒน์ (สงกรานต์) ที่ปรึกษาโครงการ พระสันติ นาควรนาโค ตัวแทนผู้เรียน ถวายสักการะ พระครูธรรมธรจิตติพันธ์ กิตฺติวํโส กล่าวถวายรายงาน
 
       ตามนโยบายการศึกษาในช่วงเข้าพรรษา ๓ เดือน พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เพื่อให้งานพระธรรมทูตไทยมีการพัฒนาและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยเปิดหลักสูตรการเรียน ๒ หลักสูตร คือ ๑. หลักสูตรพระปริยัติธรรม และ ๒. หลักสูตรกุสินาราศึกษา เพื่อจะได้นำความรู้ในครั้งนี้ ไปพัฒนาเรียนรู้และเข้าใจภาษาท้องถิ่น ภาษาสากล และภาษาธรรมให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ศึกษาภาควิชาทั้งทางโลกและทางธรรม

ต้อนรับคณะสงฆ์โครงเตรียมพระธรรมทูต รุ่นที่ 6


 
      เมื่อวันที่ 22 ตุลคม พ.ศ. 2566 ท่านเจ้าคุณ พระวิเทศวชิรญาณ วิ. เจ้าอาวาสวัดป่าบรมธาตุราชสักการ รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ให้การต้อนรับ คณะพระสงฆ​์จากโครงการอบรมพัฒนาพระสงฆ์เผยแผ่ในแดนพุทธภูมิ นำโดย ท่านเจ้าคุณ พระวิเทศวัชราจารย์ เจ้าอาวาสวัดสิทธารถราชมณเฑียร ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
 
       โดยโครงเตรียมพระธรรมทูต รุ่นที่ 6 มีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อฝึกความพร้อมของการเป็นพระธรรมวิทยากร หรือพระนักเทศน์ และเป็นการปลูกจิตสำนักให้เห็นความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ และยังเป็นการพัฒนาบุคลากร ผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความสามารถในการช่วยงานเผยแผ่ของพระธรรมทูตไทยในประเทศอินเดีย ด้วยมูลเหตุที่มีพุทธบริษัทชาวไทยได้เดินทางมากราบไหว้พุทธสังเวชนียสถานประเทศอินเดียในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก คณะธรรมทูตไทยในประเทศอินเดีย มีหน้าที่ในการดูแล และนำพาพุทธบริษัทเหล่านั้นประกอบพิธีบุญ นำพาไหว้พระสาธยายมนต์ตามเส้นทางพุทธภูมิ เพื่อสนองตอบต่อมติมหาเถรสมาคม และเพื่อรับรองสายศรัทธาดังกล่าวพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ และท่านเจ้าคุณ พระวิเทศวชิรญาณ วิ.
ร่วมตักบาตรสามเณรปลูกต้นกล้า โพธิปัญญา สู่แดนพุทธองค์ รุ่นที่ 5 จำนวน 30 รูป
 
 
        โดยโครงการบรรพชาสามเณรปลูกต้นกล้า โพธิปัญญา สู่แดนพุทธองค์ รุ่นที่ 5 จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 โดยมีกุลบุตรจำนวน 30 คน ที่พร้อมใจกันด้วยศรัทธาเข้ารับการบรรพชา ในการนำของ คุณศรัณย์ วิรุตมวงศ์ ประธานมูลนิธิโพธิปัญญา พร้อมด้วยคุณภัทราวดี วิรุตมวงศ์ ประธานอำนวยการโครงการ และผู้ปกครอง ซึ่งโครงการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-23 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้น้องสามเณรออกเดินทางจาริกตามรอยบาทพระศาสดาในสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบลอีกด้วย

ทำความสะอาดแม่น้ำหิรัญญวดีเมืองกุสินารา

รัฐมนตรีรัฐยูพีเป็นประธานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดแม่น้ำหิรัญญวดี เมืองกุสินารา

 
      วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่แม่น้ำหิรัญญวดี เมืองกุสินารา Satish Chandra Sharma (Minister of State for Food and Civil Supplies of UttarPradesh) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารและโยธาของรัฐอุตตรประเทศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ส.ส.เมืองกุสินารา นายอำเภอ ผู้กำกับ วัดนานาชาติ ภาคส่วนราชการ โรงเรียน พ่อค้า ประชาชน เปิดโครงการพัฒนาฟื้นฟู บำรุงรักษา ทำความสะอาด บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ กำจัดผักตบชวา ขุดลอกให้น้ำไหลได้สะดวก แม่น้ำหิรัญญวดี เมืองกุสินารา ให้มีความสะอาดสะอาด น่ารื่นรมย์
 
       ในการนี้ ท่านเจ้าคุณพระวิเทศวชิรญาณ วิ. (สมพงศ์ ญาณธีโร ดร.) รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำคณะสงฆ์ ร่วมโครงการทำความสะอาด ในกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
 
       แม่น้ำหิรัญญวดี เป็นแม่น้ำสายสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าเสด็จข้าม โดยพระพุทธองค์เสด็จไปเมืองกุสินาราในวันที่จะดับขันธปรินิพพาน ทรงข้ามแม่น้ำหิรัญวดีเข้าสู่สาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำแห่งนี้ ณ สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า แม่น้ำหิรัญวดี ไหลลงไปบรรจบกับแม่น้ำสรภ
 
                             

     พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เข้าเยี่ยมชมแสดงความยินดี และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล HARNAM SINGH HARBANS KAUR CHARITABLE TRUST, NEW DELHI โดยมี นายกูรมักซิงห์ สัจจเทพ ประธานมูลนิธิ ฮารนามซิงห์ ฮารบันส์ กอร์ แชริเตเบิ้ล ทรัสต์

    ในการนี้มี พระวิเทศวชิรญาณ วิ. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ,เลขานุการพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระครูอุดมโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระรามอโยธยา เมืองสุลตาลปูร์ รัฐอุตตรประเทศ,รองโฆษกพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระครูปลัดมุนีวรวัฒน์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ,ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

     เข้าร่วมพิธีด้วยความศรัทธาอย่างต่อเนื่อง 36 ปีแห่งการสร้างและให้บริการสถานพยาบาลการกุศลเพื่อ ความสุขและประโยชน์ต่อมหาชนในชมพูทวีป คือประเทศอินเดียในปัจจุบันซึ่งมีประชากรกว่า พันล้านคนประกอบด้วยหลาย ชั้นวรรณะ หลายศาสนา มีความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ แต่มีธรรมชาติที่เหมือนกัน คือ เกิด แก่ เจ็บป่วย ซึ่งไม่มีใครหลีกเร้นหนีไปได้ เจริญรุ่งเรือง มั่นคงตลอดไปตราบนานเท่านาน นายกูรมักซิงห์ สัจจเทพ ประธานมูลนิธิ ฮารนามซิงห์ ฮารบันส์ กอร์ แชริเตเบิ้ล ทรัสต์ เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างน่ายกย่องและถือเป็นแบบอย่าง ยังเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตา กรุณาต่อเพื่อนมนุษย์โดยได้ร่วมกับภรรยาคือนางมินเดอร์กอร์ สัจจเทพ จัดตั้งสถานพยาบาลการกุศลขึ้นในบริเวณบ้านของคุณพ่อตนเองที่มหานครกรุงเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อให้การรักษาผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ให้รับการรักษา ตามมาตรฐานสากล เป็นระยะเวลายาวนานมาถึง 36 ปี ในวันที่ 11 กันยายน 2566 นี้ นับว่าเป็นกิจการกุศลที่สมควรอนุโมทนายิ่ง    

       นอกจากนี้ยังได้มีส่วนจัดตั้งและสนับสนุนสถานพยาบาลกุสินาราเฉลิมราชย์ ที่เมืองกุสินารา สถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และอีกหลายมูลนิธิการกุศลในประเทศไทยด้วยในโอกาสครบรอบ 36 ปีของมูลนิธิฯ จึงขออนุโมทนาในความมีศรัทธามั่นคงและความเสียสละที่ ได้ให้การบริการทางการแพทย์แก่เพื่อนมนุษย์อย่างต่อเนื่องตลอดมา
 
จึงขอขออนุโมทนา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ทีมโฆษกพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล

 

     พระครูปลัดมุนีวรวัฒน์ (สงกรานต์) นำพระสงฆ์ แม่ชี อาสาสมัคร วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ทำวัตรสวดมนต์เย็น
 
      จากนั้นร่วมฟังสวดพระปาฏิโมกข์ เพื่อทบทวนสิกขาบทของพระภิกษุ 227 ข้อ ตามพระบรมพุทธานุญาติ โดยในวันนี้ พระครูประภัทรธวัชชัย พรรษา ๓๙ มีพระสงฆ์ ๑๙ รูป ลงฟังสวดพระปาฏิโมกข์
 
ขออนุโมทนา
 

     วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่หมู่บ้านอนิรุทธวา หลังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระครูปลัดมุนีวรวัฒน์ (สงกรานต์) นำพระสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ออกรับบิณฑบาต โดยเดินกราบสักการะ สวดมนต์ บูชาโฑณพราหมณ์เจดีย์ สถานที่แบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า แก่พระราชา ๘ พระนคร

      จากนั้นออกบิณฑบาตโปรดชาวบ้านหมู่บ้านอนิรุทธวา โดยมีชาวอินเดียจำนวนมาก ที่เป็นชาวพุทธ ชาวฮินดู และมุสลิมร่วมทำบุญตักบาตร โดยไม่แบ่งวรรณะ ศาสนา ทำให้หมู่บ้านนี้อยู่กันได้อย่างมีความสุข สันติสุข มีความรัก ความสามัคคีกัน โดยมี "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน เป็นจุดศูนย์ร่วม ตามพุทธดำรัสของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่า จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมาก

      ขออนุโมทนา

 

 

     วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระวิเทศวชิรญาณ วิ. (สมพงศ์ ญาณธีโร ดร.) รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นประธานนำพระสงฆ์ ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญจิตภาวนา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมน้อมถวาย
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) อายุ ๙๘ พรรษา ๗๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร
อดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคม
อดีตประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ภายในพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย
 
 
วร คุณสุดล้ำ ล้นเทิด ท่านเอย
บุญ เปี่ยมปริ่มก่อเกิด กอปรเกื้อ
มหา ปราชญ์รู้เลิศ เจนจบ ศาสตร์นา
เถร ยิ่งยอดชาติเชื้อ หน่อเนื้อชินสีห์ ฯ
สม ธรรมสมเกียรติล้วน สิ่งงาม
เด็จ ขาดปราศมลทราม คลาดแคล้ว
มหา ทานท่านเอื้อความ เสริมส่ง ทั่วแล
รัชช- เจดีย์แก้ว ท่านสร้างปานสวรรค์ ฯ
มง กุฏเกศผ่านฟ้า เลื่อมใส
คล นบน้อมตั้งใน ชื่อชั้น
อา ทรเผื่อแผ่ใจ กว้างดุจ สมุทรแฮ
จารย์ งดงามไป่บั้น เช่นเบ้าบุราณ ฯ
วัน เกิดท่านจดย้ำ ใจเรา ศิษย์นา
ภิกษุ ใหม่เถรา พรตเข้า
อนุ คามทักษิณา ถวายเทิด คุณเอย
สรณ์ พ่อบังเกิดเกล้า ทราบแล้วยินดี ฯ
 
โดย พระมหาอาชัญ มหาชญฺโญ ป.ธ.๙
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.
 
        ที่ศาลาการเปรียญ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ท่านเจ้าคุณพระวิเทศวชิรญาณ วิ. (สมพงศ์ ญาณธีโร ดร.) รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศการศึกษา หลักสูตร “กุสินาราศึกษา” โดยมีพระครูปลัดมุนีวรวัฒน์ (สงกรานต์) ถวายสักการะ พระครูธรรมธรจิตติพันธ์ กิตฺติวํโส กล่าวถวายรายงาน
ตามนโยบายการศึกษาของ พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เพื่อให้งานพระธรรมทูตไทยมีการพัฒนาและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยเปิดหลักสูตรการเรียน ๒ หลักสูตร คือ ๑. หลักสูตรพระปริยัติธรรม และ ๒. หลักสูตรกุสินาราศึกษา
เพื่อจะได้นำความรู้ในครั้งนี้ ไปพัฒนาเรียนรู้และเข้าใจภาษาท้องถิ่น ภาษาสากล และภาษาธรรมให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ศึกษาภาควิชาทั้งทางโลกและทางธรรม
       วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พระธรรมทูตไทย ในอินเดีย-เนปาล นำโดยพระธรรมโพธิวงศ์ พระธรรมวชิรกวี ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
      สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ ณ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ (สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้) เจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย
 
      ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตร ถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 92 ไตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งนี้ มีประชาชนจำนวนไม่น้อยเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดดี ทั้งชาวไทย ชาวอินเดีย และนานาชาติ ยังความปราบปลื้ม และอิ่มบุญกุศลมาไม่น้อย
     จากนั้นพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์) พระญาณวชิรวงศ์ (วีรธรรม) และพระวิเทศวชิรญาณ (สมพงศ์) ได้นำคณะสงฆ์เข้านมัสการพระพุทธเมตตา อันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระประธานประจำเจดีย์พุทธคยา แล้วนำพระทรงเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร แล้วห่มผ้าพระพุทธเมตตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
 
       
      เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
      ท่านเจ้าคุณพระวิเทศวชิรญาณ วิ. (สมพงศ์ ญาณธีโร ดร.) เจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นประธานนำพระสงฆ์นานาชาติ ๙ ประเทศ ในเมืองกุสินารา ไทย พม่า ศรีลังกา ธิเบต ภูฐาน อินเดีย เนปาล กัมพูชา จำนวน ๖๐ รูป เปิดบริการรักษาพยาบาลฟรี แก่ชาวเมืองกุสินารา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานพระมหาธาตุเฉลิมศรัทธา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย
 
     เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระมหากุรณาธิคุณต่อวัดไทยในแดนพุทธภูมิ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ และเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ มีพระราชวิริยะอุตสาหะ บําเพ็ญพระราชภาระกิจ ล้วนเป็นไปเพื่อความอยู่ดีมีสุข และความร่มเย็นแก่พสกนิกรโดยทั่วหน้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสอันเป็นวันมิ่งมหามงคล เหล่าข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยเดชะอานุภาพแห่งพระคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐสุด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแดนพุทธภูมิ และสากลโลก ตลอดทั้งอํานาจ แห่งพระสยามเทวาธิราช โปรดดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองพระบาท เจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เจริญด้วยสิริสมบัติพิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการเทอญ.
 
 
[ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นานาชาติ ๙ ประเทศ เมืองกุสินาราถวายเป็นพระราชกุศล]
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
      ท่านเจ้าคุณพระวิเทศวชิรญาณ วิ. (สมพงศ์ ญาณธีโร ดร.) เจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นประธานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นานาชาติ ๙ ประเทศ ในเมืองกุสินารา ไทย พม่า ศรีลังกา ธิเบต ภูฐาน อินเดีย เนปาล กัมพูชา จำนวน ๖๐ รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานพระมหาธาตุเฉลิมศรัทธา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย
 
     เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระมหากุรณาธิคุณต่อวัดไทยในแดนพุทธภูมิ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ และเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ มีพระราชวิริยะอุตสาหะ บําเพ็ญพระราชภาระกิจ ล้วนเป็นไปเพื่อความอยู่ดีมีสุข และความร่มเย็นแก่พสกนิกรโดยทั่วหน้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสอันเป็นวันมิ่งมหามงคล เหล่าข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยเดชะอานุภาพแห่งพระคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐสุด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแดนพุทธภูมิ และสากลโลก ตลอดทั้งอํานาจ แห่งพระสยามเทวาธิราช โปรดดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองพระบาท เจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เจริญด้วยสิริสมบัติพิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการเทอญ.
 
 

 

 

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.

   ภายในพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ท่านเจ้าคุณพระวิเทศวชิรญาณ วิ. (สมพงศ์ ญาณธีโร ดร.) รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ มอบให้คณะสงฆ์ แม่ชี จิตอาสา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

     เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระมหากุรณาธิคุณต่อวัดไทยในแดนพุทธภูมิ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้แผ่ไพศาลทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ ตลอดจนน้อมนาจิตใจของปวงชนชาวไทยให้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดี ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ และเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ มีพระราชวิริยะอุตสาหะ บําเพ็ญพระราชภาระกิจ ล้วนเป็นไปเพื่อความอยู่ดีมีสุข และความร่มเย็นแก่พสกนิกรโดยทั่วหน้า ตามโครงการต่างๆ จํานวนมาก อาทิเช่น ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทรงให้ความสนพระทัย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสอันเป็นวันมิ่งมหามงคล

 

ขอถวายพระพร

 

 

ถ่ายทอดสด ทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ปัจจัยบำรุงพระอาราม วัดไทยในแดนพุทธภูมิ 38 วัด

 

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ปัจจัยบำรุงพระอาราม วัดไทยในแดนพุทธภูมิ 38 วัด
ในวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
เป็นเจ้าภาพเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พุ่มเทียน เทียนปาฏิโมกข์ ชุดละ 2,500 บาท เป็นเจ้าภาพปัจจัยบำรุงพระอาราม 20,000 บาท (38 วัด)
ติดต่อสอบถามทำบุญ: พระวิเทศวชิรญาณ (ดร.สมพงศ์) ประธานดำเนินงาน 061-694-9635, 081-699-9687
ร่วมบุญได้ที่ : ธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี : มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ - อินเดีย เลขที่บัญชี : 078-2-14800-1
และธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธโอสถ โพธิคยา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เลขที่บัญชี 115-4-21627-7
 

   พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 7 เดือน คณะนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

 

    วันเสาร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ ป่าอิสิปมฤคทายวัน เมืองพารานสี
    พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบใบประกาศนียบัตร และให้โอวาท ปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 7 เดือน คณะนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม โดยมีท่านเจ้าคุณ พระวิเทศวชิรญาณ วิ. (สมพงศ์ ญาณธีโร ดร.) รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ร่วมพิธี ซึ่งมีพระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ ดร. (นิรันดร์ อภิปุญฺโญ) พระวิปัสสนาจารย์ กล่าวถวายรายงาน
จากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ นำพระสงฆ์ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมมายุ ๘ รอบ และเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
    คณะนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้เดินทางมาปฏิบัติ ณ วัดไทยพุทธคยา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้กำหนดปิดโครงการขึ้น
ทั้งพระนิสิตได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ ตามพุทธดำรัสของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่า จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมาก
 
ขออนุโมทนา
 
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๐๐ น.
 
 
 
       ท่านเจ้าคุณ พระวิเทศวชิรญาณ วิ. (สมพงศ์ ญาณธีโร ดร.)
รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย
 
      นำคณะนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม บิณฑบาตโปรดชาวเมืองกุสินารา หมู่บ้านอนิรุธวา หลังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ โดยมีชาวอินเดียจำนวนมาก ที่เป็นชาวพุทธ ชาวฮินดู และมุสลิมร่วมทำบุญตักบาตร โดยไม่แบ่งวรรณะ ศาสนา ทำให้หมู่บ้านนี้อยู่กันได้อย่างมีความสุข สันติสุข มีความรัก ความสามัคคีกัน โดยมี "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน เป็นจุดศูนย์ร่วม ตามพุทธดำรัสของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่า จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมาก
 
      โดยคณะพระวิปัสสนาจารย์ นำโดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ ดร. (นิรันดร์ อภิปุญฺโญ) และคณะนิสิตสาขาวิปัสสนาภาวนา ได้อยู่ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ และจะได้เดินทางไปต่อยัง สถานที่แสดงปฐมเทศนา เมืองพาราณสี เพื่อปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานต่อเนื่อง จนสิ้นสุดโครงการ
 
 
ขออนุโมทนา
 

ทักษิณานุปทานถวายพระมหาเถระ 

      "ทักษิณานุปทานถวายพระมหาเถระและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ" วันนี้ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธีทำบุญทักษิณานุปทานถวายพระมหาเถระและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีอุบาสก อุบาสิกา ชาวไทยและชาวอินเดียมาร่วมในพิธี โดยทางวัดได้นิมนต์พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล ๑๐ รูป ภายในพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗

 

 
เทศกาลสงกรานต์สุดชื่นมื่นที่กุสินารา 
 
เทศกาลสงกรานต์สุดชื่นมื่นที่กุสินารา ประชาชนไทยแขกร่วมสรงน้ำพระ เล่นน้ำสนุกสนาน ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จัดอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน “ประเพณีสงกรานต์” ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของไทยเรา ยังคงความงดงามและสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป ตั้งแต่ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. จัดให้มีพิธีทักษิณานุปทานถวายพระมหาเถระ และบรรพบุรุษ มีพระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา บังสุกุล โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ประธานในพิธี และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และอินเดีย ร่วมในพิธี และเวลา ๐๙.๓๐ น. จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์นานาชาติ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗

 


 

จุดเทียนชัยถวายพระพรในวันจักรี ๖ เมษายน

 

"จุดเทียนชัยถวายพระพรในวันจักรี ๖ เมษายน" ๖ เมษายน ๒๕๕๗ คณะบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ ๓ ณ แดนพุทธภูมิ “บ่มเพาะ ต้นกล้า ถวายพ่อ” ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สดุจดีมหาราชา ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมีพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และคุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ร่วมในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันจักรี ๖ เมษายน ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย ๖ เมษายน ๒๕๕๗


 

แดนพุทธภูมิจัดบวช ๒๐๐ รูป ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครบ ๑๐๐ วัน

เขียนโดย ColorPack Creations Ltd. ใน 24 มกราคม 2560. โพสใน ข่าวและกิจกรรม.

       วันศุกร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย – เนปาล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรโพธิ สี่เหล่าทัพ จำนวน ๒๐๐ รูป ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุภายในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ตามโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิมทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

      ซึ่งในโครงการได้จัดพิธีมอบผ้าไตร และปลงผมนาค ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ รัฐมนตรีส่วนหน้า พล.อ.บุญลือ วงศ์ท้าว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ อดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

      หลังจากได้รับการบรรพชา อุปสมบทแล้ว พระนวกโพธิในโครงการ ทั้ง ๒๐๐ รูป จะเดินทางกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมในสถานที่จริง ศึกษาหลักฐาน หลักธรรม และน้อมนำไปปฏิบัติ ได้เห็นมรดกธรรม ได้รับบารมีภายใต้โพธิสมภาร ได้พบโพธิสหายคือต้นพระศรีมหาโพธิ์ ได้โพธิธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ได้โพธิจิตน้อมนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิต ปลุกโพธิจิตในตนให้ตื่น รู้ และเบิกบาน นำปัญญาและศรัทธา กลับไปหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาในบ้านพุทธเมืองไทย

      โดยโครงการในครั้งนี้ตามมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์จัดอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวาระครบสตมวาร ๑๐๐ วันแห่งการสวรรคตทั่วประเทศ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ร่วมกับพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล วัดไทยพุทธคยา และสี่เหล่าทัพได้ร่วมกันจัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อร่วมใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้


ผักปลอดสารพิษไว้ต้อนรับผู้แสวงบุญ

 พระราชรัตนรังษี ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล มีนโยบายให้วัดไทยทุกวัดในแดนพุทธภูมิ ปลูกพักสวนครัวปลอดสารพิษไว้ต้อนรับผู้แสวงบุญและถวายพระสงฆ์ อาสาสมัคร วันนี้จึงนำภาพแปลงผักของที่วัดมาให้ชม มาทานข้าวที่วัดท่านจะได้ทานผักปลอดสารพิษเก็บสดๆ จากแปลงผัก ปุ๋ยธรรมชาติ โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ผักจาก คุณ ดร.ประวิทย์-คุณอรุณี โรจนเพียรสถิต วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

Visitors: 30,472