ประวัติความเป็นมา

พระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

     เป็นแบบสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมของไทย ได้ประกอบพิธีมหาบูชา เพื่อชี้เขตสร้างพระอุโบสถ เมื่อวันที่๕ มีนาคม๒๕๓๔ ได้ลงมือสร้างฐานล่าง อาคารรับพระอุโบสถ เมื่อวันที่๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ อันเป็นปีกาญจนาภิเษก โดยผู้ออกแบบเน้นให้เป็นศิลปะในรัชกาลปัจจุบัน ผู้ออกแบบคือ รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (๒๕๓๗)
ขนาดพระอุโบสถ ความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร มุมด้านหน้ากว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร ลานประทักษิณ ๑๒ เมตร
 
 

พระประธานในพระอุโบสถ

      
 
        พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม ว่า "พระพุทธสยัมภูญาณ" ซึ่งได้ประกอบพิธีเททอง หล่อพระพุทธปฏิมากร ปางสมาธิ  หน้าตักกว้าง ๕๖ นิ้ว ปั้นบัวปิดทองคำเปลว เสริมรัตนบัลลังก็ด้วยกระจกสี และประกอบด้วยผ้าทิพย์ ในส่วนพุทธลักษณะเด่นสง่า เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพระพักตร์งามเป็นเลิศ ปิดทองคำเปลว ให้เกิดอนุสสติย้อนหลังถึงกาลใกล้ปรินิพพานของพระบรมศาสดา ณ กุสินารานคร ทรงแผ่เมตตาด้วยฉัพพรรณรังสีโปรดเวไนยสัตว์ครั้งสุดท้าย พระฉวี่วรรณผ่องใสยิ่งนัก ในวันปรินิพพานและเป็นเหตุให้แผ่นดินไหวในวันนั้น เบื้องหลังพระพุทธปฏิมากรประดิษฐานพุทธสาวก ผู้มีความสำคัญใกล้ชิดในวันแห่งการปรินิพพาน คือ พระอานนท์ พุทธอนุชา พระสุภัททะปัจฉิมสาวก พระมหากัสสปะสังมวุฒาจารย์ พระอนุรุทธะ ผู้มีทิพยจักขุมัลลิกาธิดาแห่งมัลละเศรษฐี และมัลลกษัตริย์ ผู้เป็นประธานจัดงานถวายพระเพลิงพุทธสรีระ
 

โต๊ะหมู่บูชา

       
 
      โต๊ะหมู่บูชาไม้สักทอง มีหมู่ ๗ หมู่ ๙ ปิดทองแท้ คุณประยูร พรหมสุทธิมอบให้พร้อมด้วยเครื่องตั้งเบญจรงค์ แจกัน กระถางรูปมุก สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทรงมอบให้เมื่อคราวเสด็จยกช่อฟ้า๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒และโต๊ะหมู่บูชาชุดพิเศษ คุณตวงหงษ์ ลีลาประชากุล สร้างและนำไปมอบให้ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๕
 

พระบรมฉายาลักษณ์ทรงผนวช

       พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพทรงผนวช ไว้ประจำในพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมื่อวันที่๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนา เป็นเวลา ๑๕ วัน ทรงได้รับพระฉายานามว่า "ภูมิพโลภิกขุ"
พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา
อาจเป็นรูปภาพของ วัด และ ข้อความ
 
       เป็นพระมหาเจดีย์ในพระพุทธศาสนาได้สร้างขึ้นที่เมืองกุสินารา ด้วยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแบบแปลนพระมหาเจดีย์ ให้สร้างขึ้นมีขนาด กว้าง ๙.๗๓ เมตร ยาว ๙๓ เมตร พระเจดีย์ ๙ ยอด เจดีย์องค์ประธานสูง ๑๙ เมตร
และทรงโปดเกล้าฯ พระราชทานนามพระมหาเจดีย์ว่า "พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา" มีความหมายว่า เป็นพระมหาธาตุที่สร้าง ด้วยพระราชศรัทธาในพระรัตนตรัยของพระราชา
       ทั้งนี้ศิลปกรรมมุ่งเน้นให้เห็นลักษณะแบบตามพระราชวินิจฉัย ที่งดงามตามความเป็นเลิศในสถาปัตยกรรมที่เชื่อมต่อแห่งยุคสมัย และเป็นมหาเจดีย์ที่มีลักษณะเด่นสง่าในแดนพุทธภูมิ มีลักษณะให้สอดคล้องกับเป็นสถานที่สร้างพระบรมธาตุแห่งแรกในพุทธศาสนา รูปทรงเป็นสถาปัตยกรรมไทย ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยรอบภายในเจดีย์มีอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์ กับเหล่าเทพเทวา เหล่ามนุษย์ผู้มาบูชามหาเจดีย์แห่งนี้ เปรียบดั่งได้บูชาพระรัตนตรัยอันเป็นมงคลยิ่ง
 
 
Visitors: 30,257