ทำเนียบวัดไทยใน อินเดีย-เนปาล

๑. วัดไทยพุทธคยา
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) (พธ.ด.,(มหาจุฬาฯ) ศน.ด.,(มหามกุฎฯ) B.A., M.A, Ph.D.)
เจ้ำอาวาสวัดไทยพุทธคยา/หัวหน้ำพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
 
๒. วัดไทยลุมพินี ๙๗๙
เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล
พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
ปฏิบัติหน้ำที่เจ้าอาวาสและผู้ดูแลการก่อสร้างวัดไทยลุมพินี (ตามมติ ม.ส.)
พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ (ป.ธ.๙, ร.บ.(มสธ.)) ปฏิบัติหน้ำที่เลขานุการเจ้าอาวาส
 
๓. วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ๙๘๐
เมืองกุสินาคาร์ รัฐยูพี ประเทศอินเดีย
พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
พระครูปลัดสมพงศ์ ญาณธีโร (พธ.บ., รป.ม.) ปฏิบัติหน้ำที่เลขานุการเจ้าอาวาส
 
๔. วัดไทยสารนาถ (มฤคทายวันมหาวิหาร)
เมืองพาราณสี รัฐยูพี ประเทศอินเดีย
พระอธิการสมชาย พุทฺธสโร เจ้าอาวาส
พระสุมังคลิโก (ภิกษุชาวอินเดีย) ผู้ช่วยงานเจ้าอาวาส
 
๕. วัดไทยนาลันทา
เมืองนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
ดร.พระครูปริยัติธรรมวิเทศ (พัน สุภาจาโร ป.ธ.๔, B.A., M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาส
 
๖. วัดป่าพุทธคยา (ธ)
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
พระโพธินันทมุนี (ดร.พนมศักดิ์ พุทฺธญาโณ น.ธ.เอก, Ph.D.) เจ้าอาวาส
 
๗. วัดไทยสิริราชคฤห์
เมืองราชคฤห์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
ดร.พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (วิเชียร วชิรว โส ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาส
 
๘. วัดไทยไวสาลี
เมืองไวสาลี รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
ดร.พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ (ฉลอง จนฺทสิริ ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาส
 
๙. วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
ดร.พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สุเทพ อกิญฺจโน ป.ธ.๔, พธ.บ., พธ.ม., Ph.D. นิติศาสตร์ บัณฑิต) เจ้าอาวาส
ดร.พระครูบูรพาธรรมประทีป (ไทยสวัสดิ์ อตฺตทีโป พธ.บ., กศ.ม., Ph.D.) ผู้ช่วยงานเจ้าอาวาส
 
๑๐.วัดปากน้ำอินเดีย
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
พระครูวินัยธรเดชา สีลโชโต (ป.ธ.๕, พธ.บ.) เจ้าอาวาส
พระมหาสุทธิพร ตปสีโล ป.ธ.๖ ผู้ช่วยงานเจ้าอาวาส
 
 
๑๑.วัดเมตตาพุทธาราม (ธ)
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
ดร.พระอธิการกฤษฎา สิริวฑฺฒโน (Ph.D.) เจ้าอาวาส
 
 
๑๒.วัดเนรัญชราวาส (ธ)
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
ดร.พระมหาชาญยุทธ อุตฺตมยุทฺโธ (ป.ธ.๔ , B.A., M.A., Ph.D) ประธานสงฆ์
 
 
๑๓.วัดนวมินทร์ธัมมิกราช
เมืองนาวาดา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
ดร.พระครูปริยัติธรรมวิเทศ (พัน สุภาจาโร ป.ธ.๔, B.A., M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาส
 
 
๑๔.วัดกุสาวดีพุทธวิหาร (ธ)
เมืองกุสินคาร์ รัฐยูพี ประเทศอินเดีย
พระครูอาทรธรรมานุสิฐ (บุญเลิศ คุตฺตธมฺโม น.ธ.เอก) เจ้าอาวาส
 
 
๑๕.วัดไทยเชตวันมหาวิหาร ๙๓๙
เมืองสาวัตถี รัฐยูพี ประเทศอินเดีย
ดร.พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม ป.ธ.๔ พธ.บ. M.A. Ph.D.) เจ้าอาวาส
 
 
๑๖.วัดบุพพาราม (วัดป่า)
เมืองสาวัตถี รัฐยูพี ประเทศอินเดีย
ดร.พระมหาอ้าย ธีรปญฺโญ (ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาส
พระมหาธีรพร ธีรวโร (ป.ธ.๔ พธ.บ., M.A.) ผู้ช่วยงานเจ้าอาวาส
 
๑๗.วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา
เมืองสำวัตถี รัฐยูพี ประเทศอินเดีย
ดร.พระจรัญ ฐิตธมฺโม (B.A., M.A., Ph.D,) เจ้าอาวาส
 
 
๑๘.วัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐
ชายแดน อินเดีย-เนปาล รัฐยูพี ประเทศอินเดีย
พระครูรัตนพุทธิวิเทศ (ปรีชา พุทธสโร น.ธ.เอก) เจ้าอาวาส
 
 
๑๙.วัดนิโครธาราม ๙๓๗
เมืองกูดาน กบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล
ดร.พระครูนิโครธบุญญากร (ปรีชา กตปุญฺโญ ป.ธ.๕, ศน.บ., M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาส
 
 
๒๐.วัดพระราชวัง ๙๒๙
เมืองกบิลพัสดุ์ โกติฮาวา เนปาล
พระมหาปราโมทย์ มหาวีริโย (ป.ธ.๖, พธ.บ., พธ.ม.) เจ้าอาวาส
 
 
๒๑.วัดป่ามุจลินทร์วิหาร
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
พระคิม เขมจาโร น.ธ.เอก รักษาการเจ้าอาวาส
 
 
๒๒.วัดไทยเกสริยา (สำนักที่พักสงฆ์)
เมืองไวสาลี รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
ดร.พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ (ฉลอง จนฺทสิริ ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาส
 
 
๒๓.วัดพุทธกตัญญูรัชคุณวิหาร
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
พระอธิการชินพร ชินวโร เจ้าอาวาส
 
 
๒๔.วัดพุทธสิกขาลัย (ธ)
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
ดร.พระอธิการศิริชัย สิริสาโร (ศน.บ., M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาส
 
 
๒๕.ศูนย์ปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล
เมืองสาวัตถี รัฐยูพี ประเทศอินเดีย
อุบำสิกาบงกช สิทธิผล ประธานอำนวยการแดนมหามงคลเมืองแก้วสาวัตถี
 
 
๒๖.ศูนย์ปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลภูริปาโล
เมืองพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
ดร.พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ (ฉลอง จนฺทสิริ ป.ธ.๔, พธ.บ., M.A., Ph.D.) ผู้อำนวยการศูนย์
ดร.พระมหาพิรุฬห์ พทฺธสีโล (ป.ธ.๕, พธ.บ., M.A., Ph.D) ประธานศูนย์
 
 
๒๗.วัดพุทธสาวิกา (สำนักแม่ชีไทย)
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
แม่ชีนลินรัตน์ สุทธิธรรมวิทย์ (นกแก้ว) ผู้อำนวยการก่อสร้างพุทธสาวิกา
วัดนานาชาติ (ในอินเดีย-เนปาล) ที่นิมนต์พระสงฆ์ไทยจำพรรษา
 
 
๒๘.วัดลำวพุทธคยานานาชาติ
เมืองพุทธคา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
พระอ่อนตา มิ่งศรีสุพรรณ เจ้าอาวาส
 
 
๒๙.วัดไทยโพธิคำ (วัดอินเดีย)
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
พระสมคิด อายุโท รักษาการเจ้าอาวาส
 
 
๓๐.วัดไทยใหญ่ครูบาบุญชุ่ม (วัดไทยใหญ่)
เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
พระ ดร.เกลานันทะ เจ้าอาวาส
 
 
๓๑.วัดพุทธสถานจีนไตรรัตนาราม (วัดจีน)
เมืองสารนาถ ประเทศอินเดีย
พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (วิเชียร วชิรว โส พธ.บ., M.A., Ph.D.) ประธานสงฆ์
 
 
๓๒.วัดโภคัลพุทธวิหาร (วัดอินเดีย)
เมืองจังปูระ นครนิวเดลี ประเทศอินเดีย
พระอธิการจันดี ปิยธโร หัวหน้าสงฆ์
 
๓๓.วัดปทุมสุคันธวิหาร (วัดเนปาล)
เมืองมะจิปาต นครกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
พระครูปทุมเมธากร (สุเมธ ธีรสุเมโธ พธ.บ.) เจ้าอาวาส
 
๓๔.วัดพุทธสมากิตต์วิหาร (วัดเนปาล)
เมืองภักตาปูร์ นครกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
พระครูพิศาลธรรมโสภณ (ธรรมโสภณ พธ.บ., M.A.) เจ้าอาวาส
 
๓๕.วัดศรีศากยะสิงหวิหาร (วัดเนปาล)
เมืองละลิตปูร์ นครกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
พระครูโสภณธรรมปาล (ธรรมปาโล) เจ้าอาวาส
 
๓๖.วัดกิตติปูร์วิหาร (วัดเนปาล)
เมืองกิตติปูร์ นครกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
Nagar MandapShreekirtiVihar
Address : AmalsiTole, Nayan Bazar, Kirtipur, Kathmandu, Nepal
Tel. (+977) 14330836
ดร.พระนรวาง จนฺทโสภโณ (ศน.บ., M.A., Ph.D) เจ้าอาวาส
 
ข้อมูลเฉพาะ
๑.วัดไทยในบริเวณพุทธคยา ๒.วัดไทยในอินเดีย-เนปาล
วัดสายมหานิกาย ๕ วัด วัดสายมหานิกาย ๒๘ วัด
วัดสำยธรรมยุต ๔ วัด
สำนักปฏิบัติธรรม/สำนักแม่ชี ๒ แห่ง สำนักปฏิบัติธรรม/สำนักแม่ชี ๔ แห่ง
๓.วัดอินเดียและวัดเนปาลในกัลยาณมิตร
สายประเทศอินเดีย ๕ วัด
สายประเทศเนปาล ๔ วัด
Visitors: 30,468